(2019) Stipendierapport (Samaneh Ghaffari) – EuroEcho Wien

EuroEcho 2019 Wien

EuroEcho är en årlig kongress som organiseras av European society of cardiology och European association of echocardiology. Den räknas idag som en av världens större kongresser i sitt slag. Årets kongress ägde rum i Wien 4-7 december 2019.

Huvudtemat var Strain och 3D. Föreläsningarna hölls i 15 olika salar med flertalet intressanta ämnen, tyvärr många av dem under samtidiga sessioner vilket gjorde det svårt att vara närvarande vid samtliga och att välja föreläsning. På plats fanns över 20 utställare och ett 100- tals poster. Jag valde framför allt Strain föreläsningarna och här nedan kommer en kort resumé av de viktiga punkter som jag fick höra och lära mig.

Strain har kommit att bli mycket populärt och används idag för bedömning av vänsterkammar (VK) påverkan sekundärt till flera olika patologiska tillstånd. Bl.a. för bedömningen av vänsterkammarfunktion och dess påverkan till följd av klaffsjukdomar så som MI, AS, AI samt även för att se högerkammarfunktionens påverkan av TI. EF har visat sig vara en senare prognostisk markör och inte säkert kunna påvisa myokardskada som är orsakad av volym/ tryckbelastning. Strain underlättar upptäckt av patienter som har en risk att utveckla symtom, vid indikation för intervention samt de med låg överlevnadschans.

Andra användningsområden för strain är hypertrofiska kardiomyopatier, takutsubo, amyloidos, non- compaction, VK aneurysm, samt för optimering av hjärtsvikt behandlingar.

Parametrar / Normalvärde
LV GLS ≥20%
3D EDV  ≤80(M), ≤72(F)
3D ESV ≤33(M), ≤29(F)
3D LVEF% ≥57(M), ≥57(F)

European Heart Journal- Cardiovascular imaging (2017)

 

Strain används även på vänster förmak hos flimmer patienter för tidig detektion av förmaksdilatation. LA Strain normalvärde ≈ 40%.

En annan intressant föreläsning var ”överlevnad i bröstcancer”. Mycket förbättrad överlevnad av bröstcancer patienter, lymfom och patienter med tumörer i barndomen. Vid cirka 10 % av de fall där patienterna inte klarar av cancerterapin är detta relaterat till hjärtåkomma till följd av kemoterapin. Det finns både korttids och långtids effekter av cytostatika behandling. Skadorna kan vara irreversibla, te.x. typ 1 antracyclines som kan ge apoptos och nekros eller reversibla skador typ II, Trastuzumab.

Ekokardiografins betydelse i olika faser under behandling redogjordes. Innan behandlingsstart för att upptäcka patienter i riskzon, val av behandlingstyp och frekvens samt användning av hjärtförstärkande medicinering. Under behandlingen för att detektera tidig myokardpåverkan och tidiga behandlings åtgärder. Efter avslutande behandling för att kartlägga sena effekter, överlevnad hos patienter med cancer i barndomen och för att kunna sätta ut hjärtmediciner.

En minskning av strain med ≥ 15% från det intiala värdet, ≤17%, är signifikant även hos asymtomatiska patienter. GLS används även för högersidigt hjärtengagemang.

Vidare används strain för att detektera VK dysfunktion och mortalitet vid aortastenoser. GLS är en bättre och tidigare markör avseende fibrotiska myokardceller innan LVEF sänkts. Patienter med högre fibrotisk hjärtvävnad har en sämre prognos postoperativt.

En föreläsning tog upp intressanta udda fall bl.a. ett fall som handlade om takutsubo. Här redogjordes för olika typer av takutsubo vilka var följande:

1) Classic takutsubo som är allra vanligast sitter i apex.
2) Reverse takutsubo sitter basalt i kammaren.
3) Midventrikulär takutsubo.

Ett stort tack till RUD för stipendiet som gav mig möjligheten att komma iväg till denna fantastiska och givande kurs i en välkomnande och underbar decemberstad.

Samaneh Ghaffari
Leg Biomedicinsk analytiker

Log in with your credentials

Forgot your details?