Stipendierapport från RUD fördjupningskurs obstetriskt ultraljud 25-27 september 2013

Onsdagen 25 september kom jag och 43 andra förväntansfulla kursdeltagare till Hotell Radisson i Solna. Byggnaden har ursprungligen varit en militärkasern, är mycket smakfullt inredd och tillbyggd och ligger så vackert med utsikt ner mot vattnet i Brunnsviken.

Första föreläsare var Helena Kopp Kallner som pratade om ”task sharing inom abortvården i Sverige”. Task sharing innebär att flera yrkesgrupper delar på samma arbetsuppgifter och inom abortvården har alltså uppgifter som traditionellt innehafts av läkare nu överförts till barnmorskor. Helena höll en mycket inspirerande föreläsning där hon gick igenom hur en tidig medicinsk abort går till. Hon menar att det finns många fördelar både i u-länder och i-länder att man överför handhavande av tidiga aborter på barnmorskor.

Helena redogjorde för en studie på KS där två barnmorskor som länge arbetat i abortvård specialutbildades i vaginalt ultraljud av tidig graviditet. De gjorde 50 undersökningar med läkare närvarande och 50 undersökningar där de visade bilder för läkare. 1180 kvinnor randomiserades som var < v 9 enligt SM. Man hade läkare på plats på mottagningen som kunde konsulteras omgående. Sammanfattningsvis visade studien att det är lika effektivt, säkert och acceptabelt att en barnmorska som en läkare tar hand om tidig medicinsk abort. Kvinnorna fick en fråga vilken yrkesgrupp de skulle föredra vid en ev ny abortsituation. Fler kvinnor svarade att de föredrog en barnmorska. Detta kunde bero på att kvinnorna som lottades till barnmorska träffade endast en person för undersökning, information, preventivmedelsrådgivning, medan de som träffade läkare även träffade en barnmorska som gav praktisk information. En annan skillnad mellan grupperna var att barnmorskor oftare än läkare förskrev långverkande preventivmedel (p-stav, spiral).

I Sverige finns nu en utbildning SFOG´s regi som är till för barnmorskor med erfarenhet av abortvård. En teorikurs med tenta. Godkända 50 vaginala ultraljud med handledare. Godkänd loggbok med ytterligare 50 undersökningar. Vid abortvård av barnmorska är kraven att man arbetar med friska kvinnor, graviditet upp till v 9+0 och att läkare finns på plats som kan tillkallas omgående. För mig var det mycket nyheter framförda på ett lättillgängligt och intresseväckande sätt.

På eftermiddagen pratade The Bui om NIPT, noninvasiv prenatal testing. Innebär att man i mammans blod letar efter cellfritt DNA från fostret. Metoden används i Stockholm för att bestämma fostrets Rh-faktor och har 98% träffsäkerhet i v 8 och 100 % runt v 21. Man räknar med att detektionen av trisomi 21 genom NIPT är 99,6% mot falskt positiva 0,07%, för trisomi 18 detektion 98,7% med falskt positiva 0,09 %. Trisomi 13 detektion 84,6% med falskt positiva 2,7%. Att provet inte ger något resultat händer i ca 1,6% av proven.

När NIPT kommer att införas är fortfarande mycket osäkert. Priset ligger mycket högt. Aktörer som vill utföra analyserna är beredda till rättsprocesser för att strida om uppdraget vilket kan ta mycket lång tid. Så det verkar som om vi kommer att hålla på med KUB ett bra tag till trots allt. I våra diskussioner kollegor emellan hoppas vi i alla fall att det tas beslut på nationell nivå innan införande så det inte blir lika stora olikheter/orättvisor i landet som vi haft och fortfarande har med tillgång till KUB.

En intressant föreläsning nästa dag hade Eva Bergman om Soft markers. Hon är med i en arbetsgrupp inom ultra-ARG som utreder nya riktlinjer. Mål är att presentera sådana i februari 2014. Sammanvägning av studier för olika markörers association med trisomi 21 visar att tjockt nackskinn och ekogen tarm är de med en likelihood ratio så bra att det är kliniskt betydande. Dessutom visar nyare studier att associationen mellan plexus choroideus cystor och trisomi 18 inte gäller längre, troligen pga allt bättre ultraljudsutrustning som gör att man upptäcker andra missbildningar tidigare. Att använda avsaknad av eller kort näsben är en fråga som behandlats och i så fall om och hur nationell utbildning skulle utformas.                           Uppsalas stora studie på soft markers i lågriskpopulation 2008-07 till 2011-03 gav som resultat: soft markers finns hos 5,9% soft markers är inte effektiv som screening i 2:a trimestern, det ökar invasiv provtagning betydligt markörer måste dock hanteras vid ultraljud i 2:a trimestern och varje enhet bör ha rutiner för det.

Eva berättade om riktlinjer i Storbritannien och USA. Det skiljer sig ganska mycket. I USA ges en ny risksiffra vid varje undersökning. Brittiska guidelines rekommenderar inte rekalkylering om kvinnan gjort 1:a trimester screening. De anser ej att man ska använda plexus cystor, ekogent foki i hjärtat eller 2 kärl i navelsträngen som markör. Till sec op endast vid tjockt nacveck, vidgade ventriklar, ekotät tarm och njurbäcken > 7 mm.

Återstår att se vilka rekommendationer vi kommer att få i Sverige men troligen mer åt det brittiska hållet och att man vid isolerade fynd är extra uppmärksam på andra avvikelser och vid kombinerade fynd skickar till sec op. Vi ser alla fram mot att få nya riktlinjer. Informationen till paret om mjuka markörer är svår. Ska man berätta om man ser en isolerad markör som man inte skickar vidare?

Detta var ett axplock av många bra föreläsare under de 2½ dagarna i Solna. RUD´s styrelse hade lyckats få en mycket bra mix från våra arbetsområden inom ultraljud. Att se bilder och höra Gunnar Bergman gör att man blir sugen att utmana sig själv mer i hjärtundersökningarna. Ann Thuring har en otroligt pedagogisk flödes-föreläsning. Med mera och inte minst alla intressanta diskussioner med kollegorna från hela landet, kring matbordet, på raster och kvällar. Barnmorskor har alltid mycket att prata om!

Så Tack RUD för stipendiet som gav mig möjlighet att delta i en givande kurs!

Göteborg 13-10-02  Lena Mellqvist

 

Log in with your credentials

Forgot your details?