(2019) Stipendierapport (Lena Lindgren) – Besök på St Georg`s University Hospitals

Besök på St Georg`s University Hospitals, NHS

London school of ultrasound, early fetal scan technique course.

Bakgrund:
Idag är det högaktuellt med en strukturerad, systematisk anatomibedömning i 1:a trimestern. Jag har fått möjlighet att resa till London. Gå på kursen ”How to scan fetus at 12-13 weeks to exclude anomalies” på London school of ultrasound. Hospitera på en ultraljudsenhet på St Georg`s University Hospitals en förmiddag. Det var mycket intressant att få se hur de arbetar på en ultraljudsenhet i England och jämföra vår likheter/olikheter när vi utför våra ultraljudsundersökningar på vår ultraljudsenhet i Sverige.

Första trimester ultraljud har traditionellt används för att konfirmera viabilitet, datera, diagnostisera flerbörd samt bestämma korionicitet. Mot slutet av första trimestern har det också varit möjligt att utföra en grov anatomi bedömning av fostret samt mäta NT för screening av kromosomavvikelser och identifiering av högrisk graviditeter, samt diagnostisera missed ab och andra graviditetskomplikationer såsom IUGR.

Dag 1,
Studiebesök på St Georges University Hospital:
En utav den ansvariga personalen tar emot oss med fika. Vi pratar om våra förväntningar med besöket och vilka ultraljudsundersökningar som utförs på respektive sjukhus i England och Sverige samt lite kort om rutiner. Vi får skriva under sekretess och regler vad som gäller under ultraljudsundersökningen med patient och sonograf. Vi barnmorskor delades upp och fick varsin sonograf att följa. Vi hämtade vår patient i väntrummet och patientens journal som låg i en mapp på en expedition. Vi skulle ta den mapp som låg överst där vi även fann patientens remiss och vilken ultraljuds undersökning som önskades.

Vår första patient var en omföderska med avplanade SF mått. Tillväxt kontroll- och flödesmätning utfördes i a umb och a uterina. Ultraljudskontroll utfördes på samma sätt som hos oss. Nästa patient kom för en rutinmässig ultraljudundersökning. Den utfördes också på samma sätt som hos oss förutom color doppler undersökning vid granskning av hjärtats anatomi. De två sista patienter kom för ett KUB ultraljud. Sonografen hade en halvtimme för varje patient. Antal foster bedömdes, mätning av NT, CRL och BPD. Datering, anatomi bedömning utfördes. Hon granskade hjärtats anatomi i 2 plan, fyrkammarbild och försök trekärlbild. Utförde color doppler för kontroll navelsträngsfäste i längsnitt. Förutom anatomi bedömning, Datering, NT mätning skulle patient också screenas för eventuell risk för preeklampsi. Flöde a uterina utfördes och blodtryckskontroll tillkom i undersökningen. Sonografen förde in biometri och övriga journaluppgifter i dataprogrammet, viewpoint. Datorn hade hon på sin vänstra sida och granskade direkt ultraljudsbilderna i viewpoint under tiden patient var kvar. Ultraljudsmaskinen var framför henne och patienten till höger på brits. Blodtrycksmätning tog lite tid hos bägge patienter. Blodtrycket var något förhöjt till en början. Sonografen och föräldraparet hälsade på varandra och den information som gavs var i princip att hjärtat slog.

Jag reflekterar över hur mycket vi informerar vårt föräldrapar, hur vi bekräftar fostret för föräldrar genom att berätta vad vi tittar på. Om patienter önskade ultraljudsbild kunde de skrivas ut i en automat i korridoren. Om tveksamhet och/eller avvikelse granskade ansvarig läkare ultraljudsbilder om eller när patient skulle undersökas igen.

Dag 2,
London school of ultrasound, early fetal scan technique course. How to scan the fetus at 12-13 weeks to exclude anomalies.

En unik kurs för vi skulle nu få ”hemliga tips och tricks hur du scannar unga foster”

Förmiddagen bjöd oss på varför vi bör screena efter avvikelser i v 12-13. NIPT diagnos för kromosomavvikelser. Anatomi bedömning på foster i v 12-13. ISOUG protokoll för 1:a trimester. FMF protokoll för 11-13+6 weeks scan. Förmiddagen fortsatte om fördelen att konvertera till vaginalt ultraljud vid habitus/högt BMI patient. Doppler och ALARA pincipen.

Svårigheter vid tidig bedömning av fosteranatomi i 1: trimestern. Många fynd är övergående tex bukcystor. Svårt att verkligen avgöra om avvikelse. Habitus och fosterläge avgörande vid abdominell ultraljudsundersökning.

Det krävs att ultraljudsoperatören har god kännedom om 1:a trimester undersökningar och kunskap om normal foster utveckling. Tekniskt krävs högupplösande ultraljudsprober. Att undersöka med både vaginalt och abdominellt ultraljud samt doppler/3D vid misstanke om avvikelse.

Eftermiddagen fortsatte med bildvisning om olika fosteravvikelser som kan hittas i 1:a trimestern. Dagens föreläsning avslutades med att en förhoppning om en framtid där vi utför 1:a trimester ultraljud ,NIPT, NT och en strukturerad anatomibedömning.

Tack för RUD stipendiet
Lena Lindgren, ultraljudsbarnmorska södersjukhuset, Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?