Stadgar & Avtal

ÄNDAMÅL

§ 1

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik (RUD) är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom samma område/specialitet. Riksföreningen skall vara riksomfattande.
Riksföreningen har att bevaka och främja sina medlemmars gemensamma intressen genom

– att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande inom det egna området

– att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde

– att verka för sammanhållning och gemenskap

VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 2

Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av alla former av ultraljudsdiagnostik.

ORGANISATION

§ 3

Riksföreningen utövar sin organisation genom

– årsmötet
– styrelsen

RÄTT TILL MEDLEMSKAP

§ 4

Fullvärdig medlem av riksföreningen kan den bli som arbetar inom riksföreningens verksamhetsområde/specialitet och tillhör yrkeskategorierna barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska alternativt har annan medellång utbildning.
Stödmedlem kan övriga som arbetar inom yrkesområdet bli. Stödmedlem har inte rösträtt och får inte söka stipendium.
Medlem kan tillhöra mer än en riksförening.

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

§ 5

Ansökan om medlemskap kan lämnas till riksföreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

MEDLEMSAVGIFT

§ 6

Medlemsavgiften fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas före första kvartalets utgång. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften utesluts ur riksföreningen av styrelsen.

ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA MÖTEN

§ 7

Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast den 30 juni på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

Övriga möten skall hållas på dag, tid och plats som styrelsen bestämmer.

§ 8

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.

§ 9

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
val av mötespresidium att leda mötesförhandlingarna
val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokoll
val av rösträknare
godkännande av föredragningslistan
verksamhets- och revisionsberättelse
ansvarsfrihet för styrelsen
styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
motioner
medlemsavgiftens storlek
val av riksföreningens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter, samt beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion
val av två revisorer
beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val
delegering åt styrelsen att – styrelsen själv, revisorerna och valberedningen undantagna – utse ersättare för dem som har valts av årsmötet, men som under mandattiden har lämnat sin post
stadgar
behandling av övriga frågor som tillsätts styrelsen för beredning

MOTIONER

§ 10

Riksföreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 90 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

BESLUT

§ 11

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande fullvärdig medlem en röst.

I besluten om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, deltaga.

Röstning sker öppet, men vid val slutet om någon begär det.

Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordföranden sakfrågan, men lotten valet.

STYRELSEN

§ 12

Styrelsen består av förutom ordförande, sex ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsens mandattid är två år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och vice ordförande och resterande styrelsen det andra.

Föreningens samtliga yrkeskategorier bör vara representerade. Suppleanterna skall representera de yrkeskategorier som finns i styrelsen

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

STYRELSENS UPPGIFTER

§ 13

Det åligger styrelsen att:

förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten
svara för riksföreningens ekonomi

FIRMATECKNING

§ 14

Styrelsen utser de personer som skall teckna firman för riksföreningen inom ultraljudsdiagnostik.

REVISION

§ 15

Mom 1 På årsmötet väljs två revisorer. Årsmötet beslutar om revisorerna kan anlita auktoriserad revisor.

Mom 2 Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska riksföreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttagas att fattade beslut inte strider mot riksföreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna skall iaktta god revisorsed.

Mom 3 Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast den 28 februari överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 15 april.

Mom 4 Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid riksföreningens årsmöte.

STADGAR

§ 16

Riksföreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

UPPLÖSNING

§ 17

Beslut om upplösning av riksföreningen fattas av årsmötet, med 2/3 majoritet. Samtidigt skall fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

Log in with your credentials

Forgot your details?