Minnesanteckningar NUB-möte 2017-11-17

Anteckningar från NUB möte 17/11 2017, deltagarlista och bilagor kan
fås på mail via maria.kloow@ultragyn.se.

Karin Gottvall: Frågar vem som ställer diagnos när missbildning ses.
Gruppen svarar att det alltid är en läkare som sätter diagnosen. Enligt KG
så förekommer det att diagnos är satt som sedan inte stämmer vid
patologsvar/obduktion. Vid anmälan om fosterskada så finns inget
personnummer och man kan då inte följa upp svaret. Det är något som
man behöver arbeta vidare med.

KG forts: Diskussion om att RUL utförs sent i graviditeten så att det kan
vara svårt att hinna med ett avbrytande innan v 21+6. SFOG och
Barnmorskeförbundet har uppvaktat Socialstyrelsen för samtal. Gruppen
anser att RUL behöver utföras i v 19 för att göra det möjligt att upptäcka
hjärtavvikelser. Det framkom även att handläggningstiden på Gyn kan
vara lång vid sent avbrytande av graviditeten. Politiska pådrivningar
finns om att sänka abortgränsen.

1:a trimesterscreening, anatomigranskning vid KUB. Värdet av en
kvalificerad ultraljudsundersökning i v12. Information från Peter Conner
via Inger Sjöberg. Se bilaga 1.

Patientrapporterade mått PROM och PREM inom mödra-, förlossnings-
och eftervård, nationellt samarbete mellan kvalitetsregister och Sveriges
Kommuner och Landsting för att öka patientupplevd kvalitet. Info Maria
Kloow. Se bilaga 2.

SNIF: Svenskt Nätverk för Information kring Fosterdiagnostik.
Information av Sofia Lindén. Se bilaga 3. Rek. även att se Youtube: Vi har tekniken, men har vi etiken?

KUB /NUPP utbildning. Alla följer certifieringskraven i KUB programmet
och det är ca 2 månaders praktisk utbildning och initialt glesa
mottagningar.

NIPT: Handläggningen vid ökad sannolikhet på CUB ser olika ut över
landet. Alla landsting utför inte NIPT och vem som erbjuds detta
alternativ ser därför olika ut.

Kvalitetssäkring KUB: Alla följer utfallen i KUB programmet. På
Hudiksvalls sjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset följer man
även upp utfall där BPU har passerat (2.6).

Kvalitetssäkring/bildlagring, hur ser det ut på våra olika
ultraljudsmottagningar? Många enheter bildlagrar enligt SFOG´s
riktlinjer. Även KUB-undersökningar bildlagras med NT, CRL och BPD.

KI utbildningen Obstetriskt ultraljud 30 hp, enligt Annika Dellgren
kommer nästa kurs att starta i september 2018. Ansökan via
antagning.se.

Kompetensmodell UG Ultraljudsbarnmorskor: Maria Kloow. Se bilaga 4.

PM vid högt BMI: Uppsala har ett PM för handläggning vid RUL för
patienter med högt BMI: Se bilaga 5.

Sammanställt av Inger Sjöberg, Ultragyn

Log in with your credentials

Forgot your details?